ஆசைகளை துறந்தவர் எல்லாம் புத்தர் என்றால். ஏழைகள் எல்லாம் எல்லாம் புத்தர்கள் தானே

October 28, 2023
2 Mins Read
34 Views