தன்னால் முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ள மனிதன், தன் முயற்சியை நாடுவான். அடுத்தவர் உதவியை நாடுவதில்லை

November 19, 2022
One Min Read
99 Views