அந்த காலத்தில் யாரிடமும் கடிகாரம் இல்லை. ஆனால் எல்லோரிடமும் நேரம் இருந்தது. இந்த காலத்தில் யாரிடமும் நேரம் இல்லை. ஆனால் எல்லோரிடமும் கடிகாரம் இருக்கிறது.

November 19, 2022
One Min Read
57 Views