ஆனையூர்

எது நல்லது என்பதைத் தொடர்ந்து சொல்லாதீர்கள் தொடர்ந்து செல்லுங்கள்

எது நல்லது என்பதைத்
தொடர்ந்து சொல்லாதீர்கள்
தொடர்ந்து செல்லுங்கள்
லட்சியம்
இருக்குமிடத்தில்
அலட்சியம்
இருக்காது…
இரக்க மனமும்
இரும்பாகி போகிறது
சிலர் சுயநலவாதியாகும்
போது…
பழகிய கத்தி என்றாலும்
பதம் பார்க்கிறது
பல நேரங்களில்
பக்குவமில்லாமல்
வருமானத்திற்கு மட்டும்
தான் இங்கு பஞ்சம்
வறுமைக்கு
மட்டும் இல்லை
எப்போதுமே பஞ்சம்…
ஏமாற்றம்
வலியைதந்தாலும்
நல்வழியையும் காட்டும்
வாழ்க்கைக்கு
பார்ப்பவன்
என்ன நினைப்பான்
என்று பயத்துடன் வாழாதீர்கள்
படைத்தவன்
என்ன நினைப்பான்
என்று பயந்து வாழுங்கள்
ஒவ்வொரு நிமிடமும்
இந்த உலகத்தை
உன்னால் ஜெயிக்க முடியும்
முதல் நிமிடம் மட்டும்
நிதானமாக யோசித்தால்
பொறுமை ஒரு போதும்
தோற்பதில்லை
பொறாமை ஒரு போதும்
ஜெயிப்பதில்லை
தண்ணீரை போல்
இருங்கள்
அதனால்
ஒதுங்கி செல்லவும் முடியும்
உடைத்தெறியவும் முடியும்