தொலைந்த வாழ்வினை தேடிக் கொண்டிராமல் தொடரும்

தொலைந்த வாழ்வினை
தேடிக் கொண்டிராமல்
தொடரும் வாழ்வினை உன்
ஏட்டினில் பதித்து விடு
எல்லோர்க்கும் எல்லாமே
அமைவது இல்லை
எது அமைந்ததோ அதனையே
அரவணைக்க கற்றுக்கொள்
போன பாதைகள்
சேறும் சகதியுமாக இருக்கலாம்
போகின்ற வழிகள்
வெகு தூரமாகவும் இருக்கலாம்
உன்பாத வழியோ
நேர் வழியாக இருந்தால் உன்னை
நெருங்கவும் முடியாது
அசைக்கவும் முடியாது
வாழ்ந்து காட்டி விடு
வானம் போல்
உலகம் உன்னை
அண்ணார்ந்து பாராக்கும்!