எதிர்காலத்தை நிர்ணயிப்பது தேடலின் நோக்கமே

எதிர்காலத்தை நிர்ணயிப்பது
தேடலின் நோக்கமே,
உன் தேடல் எது என்பதை நீயே முடிவுசெய்துக்கொள்.
ஏமாற்றத்தெறிந்தவன் திறமைசாலியாகிறான்
திறமையுள்ளவன் ஏமாற்றப்படுகிறான்.
தேவையில்தான் தேடல் பிறக்கும்
அந்தத்தேடலே அனுபவத்தைக்கொடுக்கும்.
பிறரை மதிக்கத் தெறிந்தவனே
அனைவராலும் மிதிக்கப்படுகிறான்.
சுயசிந்தனையிழந்த மக்களிடம்தான்
மூட நம்பிக்கைகள் நிறைந்திருக்கும்.