மடியில் சுமந்து வடிவம் தந்த அன்னை

மடியில் சுமந்து ..
வடிவம் தந்து …
மாதம் தசமும் சுமந்து ..
வலியும் ஏற்று …
ஜனிக்கவும் வைத்து …
உதிரம் உருக்கி ..
பாலாய் கொடுத்து …
ஊனும் கொடுத்து ..
உறக்கம் தொலைத்து ….
நெஞ்சில் சுமந்து ..
கணமதில் மகிழ்ந்து …
இமை போல் காத்து …
அன்பே பொழிந்து …
வளர நீ மகிழ்ந்து ..
என்றும் நெஞ்சில் சுமக்கும் …
என்ன செய்தேன் தவமோ ..
உன் மகவாய் பிறக்க …
உயிருக்குள் அடைக்காத்து
உதிரத்தை பாலாக்கி
பாசத்தில் தாலாட்டி
பல இரவுகள்
தூக்கத்தை தொலைத்து
நமக்காகவே
வாழும் அன்பு
தெய்வம் அன்னை
கடல் நீரை
கடன் வாங்கி
கண்கொண்டு அழுதாலும்
நான் சொல்லும்
நன்றிக்கு போதாதம்மா

அன்னையர் தின

வாழ்த்துக்கள்
ஆனையூரான்💚