தேடு!

பொன்தேடு வாழ்வில் பொருள்தேடு
போகையில் வராதிது உன்னோடு–ஆனாலுநீ
பொன்தேடு வாழ்வில் பொருள் தேடு
பொன்பொரு ளில்லையெனில் புழுவுக்கு நீஒப்பீடு!

ஊர்போற்றும் உன்உறவேத்தும் உண்டான சொத்துக்கே
பார் போற்றும்–உனை
சீராட்டும் சிறப்பாக்கும்
சில்லரை தானப்பா வலுவேற்றும்!