உப்பில்லா வாழ்க்கை குப்பையில்

சோம்பல் உன்னை ஏமாற்றாமல் காத்துக்கொள்.
ஏனேனில் அதற்கு இன்று ஒருநாளைக் கொடுத்தால்,
அது அடுத்த நாளையும் திருடிக்கொள்ளும்.
சிக்கல்கள் என்பவை, ஓடும் ரெயிலிலிருந்து
பார்க்கும் மரங்களைப் போன்றவை.
அருகில் போனால் அவை பெரிதாகத் தெரியும்.
அவற்றைக் கடந்து சென்றால்
அவை சிறிதாகிவிடும். இதுதான் வாழ்க்கை!
நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பைத் தவறவிட்டால்
உங்கள் விழிகளைக் கண்ணீரால் நிரப்பாதீர்கள்!
உங்கள் கண்ணீர்,
உங்கள் முன் உள்ள இன்னொரு வாய்ப்பை மறைத்துவிடும்!
அழகிய புன்னகையுடன் எதிர்கொள்ளுங்கள்!
வியர்வைத் துளிகளும் கண்ணீர்த் துளிகளும்
உப்பாக இருக்கலாம்.
ஆனால்,அவைதான்
வாழ்வை

இனிமையாக

மாற்றும் ,

“உப்பில்லா வாழ்க்கை குப்பையில்”
உங்கள் இதயத்தில் மகிழ்ச்சி
உங்கள் ஆன்மாவில் புத்துணர்வு
உங்கள் வாழ்வில் வெற்றி
உங்கள் முகத்தில் புன்னகை
உங்கள் இல்லத்தில் அன்பின் நறுமணம்
இவை அனைத்தும் உங்களுக்கு என்றும் கிடைக்கட்டும் 
உயிரின் சுவாசம் மூச்சு
கண்களின் சுவாசம் கனவு
இதயத்தின் சுவாசம் துடிப்பு
நாக்கின் சுவாசம் பேச்சு
என் பொது நட்பின் சுவாசம் நீங்கள்