தனித்து நின்றாலும் ஒற்றை முள்ளாக கூர்மையாக நில். ஏறி மிதிக்க நினைப்பவனும் தயங்குவான்

May 23, 2022
One Min Read
115 Views