அன்பு கிடைப்பது “வரம்”. அன்பு கொடுப்பது “புண்ணியம்”

November 11, 2021
One Min Read
51 Views