என்ன சொன்னனாய்

நீ
என்ன சொல்லை
விதைத்தாய்?
என் தேகம் முழுதும்
ரோஜாக்காடு ஆனது.

உன் ஒலியலையின்
அதிர்வு எண்
என் இதயத்துள்
எண்ணிக்கைகள் இறந்த
ஒரு கணிதத்தை கற்பித்தது.

அந்த சொல்லின் பொருளை
தோலுரிக்க கிளம்பினேன்.
தோலுக்குள்ளே..
தோலுக்குள்ளே..
என்று
வானத்தின் தோல் எல்லாம்
கிழிந்ததே மிச்சம்.

உலகத்து மொழிகளின்
அகராதிகள் எல்லாம்
கிறுக்குப்பிடித்து
தன் பக்கங்களையெல்லாம்
கிழித்து எறிந்து விட்டன.

அப்படி
என்ன தான்
சொல்லித்தொலைத்தாய்?
சொல்லித்தொலையேன்.

ஆம்
சொல்லித்தான் தொலைத்தேன்.
தொலைந்தது தொலைந்தது தான்.

என்ன சொல்கிறாய்?