கொஞ்சம் வைத்திருப்பவன் ஏழையல்ல. அதிகம் அதிகம் விரும்புகிறவன் தான் ஏழை.

October 8, 2023
One Min Read
34 Views