ஆணவம்

நீ இருக்கும் போது
எனக்குள் ஆணவம் இருந்தது
உன் அன்பு புரியவில்லை
நீ இருக்கும் போது
எனக்குப் பலம் இருந்தது
உன் பாசம் புரியவில்லை
நீ இருக்கும் போது
உன் மேல் அலட்சியம் இருந்தது
உன் அருமை தெரியவில்லை
நீ இருக்கும் போது
உன் மேல் வெறுப்பு இருந்தது
இந்த வெறுமை தெரியவில்லை
நீ இருக்கும் போது
எனக்கு பெருமை இருந்தது
உன் அருமை தெரியவில்லை
நீ இருக்கும் போது
உன் பாசம் தெரியவில்லை
இன்று எனக்கு பசியே தெரியவில்லை
நீ இருக்கும் போது
எனக்கு என் வாழ்க்கை புரியவில்லை
இன்று எனக்கு வாழவே பிடிக்கவில்லை
இருக்கும் போது அலட்சியமும்
இல்லாத போது அழுவதுவும்
மனிதரின் அறியாமையா…..?
சாபமா…..?