எல்லா உறவுகளும் கண்ணாடி போல தான்.. உடையாத வரை ஒரு முகம்.. . உடைந்து விட்டால் பல முகம்

August 19, 2022
One Min Read
110 Views