அன்னை அன்பூட்டி அமுதூட்டியவள்

கருவறையில் காத்திட்டு
அன்பூட்டி அமுதூட்டி
உணர்வோடு உயிர்காத்து
உருவாக்க உழைத்திட்டு
உள்ளத்தில் வைத்திட்டு
விழியாய் வழிகாட்டி
இதயமாய் நினைத்திட்டு
தழைத்திட நாம் வித்தாகி
கற்பதற்கும் உதவிட்டு ​
பாசத்தை பாய்ச்சிட்டு
பண்பை பாங்காய் கற்பித்து
ஒளியாய் விளங்கிடுவாள்
எதையும் தாங்கிடுவாள்
நமக்காக என்றும் வாழ்பவள்
என்றுமே நம் அன்னைதான் !
மறைந்தாலும் நெஞ்சில் வாழ்பவள்
என்றும் நம் அன்னையேதான் !